محصولات

سیستم های روانکاری اتوماتیک

توزیع کننده ها

این توزیع کننده ها در سیستم های روانکاری صنایع فولاد سازی ، صنایع سیمان ، صنایع سنگ آهن ، معادن ، بنادرو کشتیرانی وصنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد گسترده ای دارد  

کنترلر ها

این کنترلر ها در سیستم های روانکاری صنایع فولاد سازی ، صنایع سیمان ، صنایع سنگ آهن ، معادن ، بنادرو کشتیرانی وصنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد گسترده ای دارد

پمپ های برقی

این پمپ ها در سیستم های روانکاری صنایع فولاد سازی ، صنایع سیمان ، صنایع سنگ آهن ، معادن ، بنادرو کشتیرانی وصنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد گسترده ای دارد  

تجهیزات جانبی

این تجهیزات جانبی در سیستم های روانکاری صنایع فولاد سازی ، صنایع سیمان ، صنایع سنگ آهن ، معادن ، بنادرو کشتیرانی وصنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد گسترده ای دارد

پمپ های پنوماتیک

این پمپ ها در سیستم های روانکاری صنایع فولاد سازی ، صنایع سیمان ، صنایع سنگ آهن ، معادن ، بنادرو کشتیرانی وصنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد گسترده ای دارد  

سیستمهای روانکاری

این سیستمها شامل Single Line , Dualine , Multi Line و Progressive, Railway Lubrication, Air-Oil Lubrication , Spray Lubrication ,Oil Recirculation میباشند که در سیستمهای روانکاری و گریسکاری اتوماتیک در صنایع فولاد سازی ، صنایع سیمان ، صنایع سنگ آهن ، معادن ، بنادرو کشتیرانی وصنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد گسترده ای دارند