محصولات

جرثقیل های صنعتی

جرثقیل ها

این قطعات در جرثقیل های صنایع فولاد ، جرثقیل های صنایع چوب و کاغذ ، جرثقیل های بنادر و جرثقیل های نیرو گاهها  کاربرد بسیار گسترده ای دارد

بالابر ها

این قطعات در جرثقیل های صنایع فولاد ، جرثقیل های صنایع چوب و کاغذ ، جرثقیل های بنادر و جرثقیل های نیرو گاهها  کاربرد بسیار گسترده ای دارد

درایورها

این قطعات در جرثقیل های صنایع فولاد ، جرثقیل های صنایع چوب و کاغذ ، جرثقیل های بنادر و جرثقیل های نیرو گاهها  کاربرد بسیار گسترده ای دارد

تجهیزات نصب جرثقیل

این قطعات در جرثقیل های صنایع فولاد ، جرثقیل های صنایع چوب و کاغذ ، جرثقیل های بنادر و جرثقیل های نیرو گاهها  کاربرد بسیار گسترده ای دارد

تجهیزات اتصال

این قطعات در جرثقیل های صنایع فولاد ، جرثقیل های صنایع چوب و کاغذ ، جرثقیل های بنادر و جرثقیل های نیرو گاهها  کاربرد بسیار گسترده ای دارد

KBK LIGHT CRANE

این قطعات در جرثقیل های صنایع فولاد ، جرثقیل های صنایع چوب و کاغذ ، جرثقیل های بنادر و جرثقیل های نیرو گاهها  کاربرد بسیار گسترده ای دارد