محصولات

تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی

تجهیزات تست و اندازه گیری الکتریکی

تامین تجهیزات زیرکه در کلیه صنایع ، بالاخص در صنایع سنگین و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد ، از مهمترین اهداف این شرکت میباشد.

Electric power

Variety of Telecommunication and Data Communication

Testing in Electrical Parameters

Insulation Testing

Ground testing

Low Resistance Testing

Battery Ttesting

Hi-pot Testing

تجهیزات آزمایشگاهی صنایع لاستیک

تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات زیرکه درصنایع لاستیک سازی ، و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارند از مهمترین اهداف این شرکت میباشد

Rheometers

Capillary Rheometers

Viscometers

Tensile Testing

Cutters

Hardness and Density Testers

Composites and Thermo set Resins