محصولات

تجهیزات صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

slewing ring

این تجهیزات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و جرثقیلهای بسیار بزرگ بنادر و کشتیها کاربرد بسیار وسیعی دارد