محصولات

تجهیزات نیروگاه

circuit breakers

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در نیروگاه ها و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

insulation component

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در نیروگاه ها و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

low voltage system

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در نیروگاه ها و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

measurement products

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در نیروگاه ها و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

Drives

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در نیروگاه ها و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

Medium Voltage Products

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در نیروگاه ها و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

Motors and Generators

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در نیروگاه ها و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

Transformers

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در نیروگاه ها و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

High Voltage Products

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در نیروگاه ها و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد