محصولات

شیر آلات ضد سایش

pressure relief valves

این تجهیزات در کلیه صنایع سبک و سنگین ، بالاخص صنایع پتروشیمی و آب کاربرد دارد

knife gate valves

این تجهیزات در کلیه صنایع سبک و سنگین ، بالاخص صنایع پتروشیمی و آب کاربرد دارد

pinch valves

این تجهیزات در کلیه صنایع سبک و سنگین ، بالاخص صنایع پتروشیمی و آب کاربرد دارد

Actuators & Controls

این تجهیزات در کلیه صنایع سبک و سنگین ، بالاخص صنایع پتروشیمی و آب کاربرد دارد

Butterfly Valves

این تجهیزات در کلیه صنایع سبک و سنگین ، بالاخص صنایع پتروشیمی و آب کاربرد دارد

Gate, Globe, Check Valves

این تجهیزات در کلیه صنایع سبک و سنگین ، بالاخص صنایع پتروشیمی و آب کاربرد دارد

Slurry Valves

این تجهیزات در کلیه صنایع سبک و سنگین ، بالاخص صنایع پتروشیمی و آب کاربرد دارد

Ball Valves

این تجهیزات در کلیه صنایع سبک و سنگین ، بالاخص صنایع پتروشیمی و آب کاربرد دارد