محصولات

اتوماسیون ،تجهیزات ایمنی وابزار دقیق صنایع

presence detection

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در صنایع سنگین و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

Distance measurement

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در صنایع سنگین و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

Rotary encoders

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در صنایع سنگین و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

angle measurement

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در صنایع سنگین و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

Image processing

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در صنایع سنگین و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

Process instrumentation

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در صنایع سنگین و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد