محصولات

تجهیزات الکتریکی صنایع معدنی

انواع رله و کنتاکتور

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در صنایع معدنی و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

انواع موتورها و گیربکسها

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در صنایع معدنی و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

انواع تابلوهای برق

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در صنایع معدنی و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد