محصولات

تجهیزات خطوط بخار

لوازم دیگ بخار

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در خطوط بخار و پخت پلاستیک و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد

شیرآلات واتصالات خطوط بخار

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در خطوط بخار و پخت پلاستیک و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد