محصولات

انواع پمپ و قطعات یدکی

fittings

این تجهیزات در معادن سنگ آهن و کارخانجات فولاد سازی ، صنایع غذایی و لبنی ، صنایع داروسازی و شیمیایی ، آب وفاضلاب و تکنولوزی پروسس کاربرد دارد

process

این تجهیزات در معادن سنگ آهن و کارخانجات فولاد سازی ، صنایع غذایی و لبنی ، صنایع داروسازی و شیمیایی ، آب وفاضلاب و تکنولوزی پروسس کاربرد دارد

Compressor

این تجهیزات در معادن سنگ آهن و کارخانجات فولاد سازی ، صنایع غذایی و لبنی ، صنایع داروسازی و شیمیایی ، آب وفاضلاب و تکنولوزی پروسس کاربرد دارد

Dosing

این تجهیزات در معادن سنگ آهن و کارخانجات فولاد سازی ، صنایع غذایی و لبنی ، صنایع داروسازی و شیمیایی ، آب وفاضلاب و تکنولوزی پروسس کاربرد دارد

feeding

این تجهیزات در معادن سنگ آهن و کارخانجات فولاد سازی ، صنایع غذایی و لبنی ، صنایع داروسازی و شیمیایی ، آب وفاضلاب و تکنولوزی پروسس کاربرد دارد